Dân số Hưng Yên

Dân số Hưng Yên là 1.290.850 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 29 cả nước.