Dân số Hậu Giang

Dân số Hậu Giang là 729.470 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 55 cả nước.