Dân số Hàn Quốc

Dân số Hàn Quốc hiện tại là 51.765.524 người tính đến ngày 1/1/2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.