Dân số Hà Nam

Dân số Hà Nam là 878.000 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 48 cả nước.