Dân số Gia Lai

Dân số Gia Lai là 1.590.980 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 18 cả nước.