Top 10 tỉnh đông dân nhất Việt Nam

Top 10 tỉnh đông dân nhất Việt Nam gồm: TP. HCM, Hà Nội, Thanh Hoá, Nghệ An, Đồng Nai, Bình Dương, Hải Phòng, Hải Dương, Đắk Lắk và An Giang.

Dân số Đồng Nai

Dân số Đồng Nai là 3.255.810 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 5 cả nước.