Dân số Moldova

Dân số Moldova hiện tại là 3.329.865 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Slovakia

Dân số Slovakia hiện tại là 5.702.832 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Bulgaria

Dân số Bulgaria hiện tại là 6.618.615 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Belarus

Dân số Belarus hiện tại là 9.455.037 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Hungary

Dân số Hungary hiện tại là 9.994.993 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Séc (Czech)

Dân số Séc (Czech) hiện tại là 10.503.734 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Romania

Dân số Romania hiện tại là 19.618.996 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Ba Lan

Dân số Ba Lan hiện tại là 40.221.726 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Ukraine

Dân số Ukraine hiện tại là 37.937.821 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Nga

Dân số Nga là 144.444.359 người tính đến ngày 1/7/2023, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.