Dân số Macao

Dân số Macao hiện tại là 713.082 người tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Mông Cổ

Dân số Mông Cổ hiện tại là 3.493.629 người tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Hong Kong

Dân số Hong Kong hiện tại là 7.494.636 người tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Triều Tiên

Dân số Triều Tiên hiện tại là 26.204.927 người tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Đài Loan

Dân số Đài Loan hiện tại là 23.937.555 người tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Hàn Quốc

Dân số Hàn Quốc hiện tại là 51.765.524 người tính đến ngày 1/1/2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Đông Á

Dân số Đông Á hiện tại là 1.661.450.366 người tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Nhật Bản

Dân số Nhật Bản là 123.294.513 người tính đến ngày 1/7/2023, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Trung Quốc

Dân số Trung Quốc là 1.425.671.352 người tính đến ngày 1/7/2023, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.