Dân số các dân tộc Việt Nam

Dân số các dân tộc Việt Nam theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, bao gồm dân tộc Kinh và 53 dân tộc thiểu số.