Dân số dân tộc Raglay ở Việt Nam

Dân số dân tộc Raglay ở Việt Nam là 146.613 người, chiếm 0,15% dân số cả nước, bao gồm 71.628 nam và 74.985 nữ.