Dân số Cuba

Dân số Cuba hiện tại là 11.174.587 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.