Dân số Cô-oét (Kuwait)

Dân số Cô-oét hiện tại là 4.349.380 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.