Dân số CHDC Công-gô

Dân số CHDC Công-gô hiện tại là 105.625.114 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.