Dân số Kenya

Dân số Kenya hiện tại là 56.203.030 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Tanzania

Dân số Tanzania hiện tại là 69.419.073 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số CHDC Công-gô

Dân số CHDC Công-gô hiện tại là 105.625.114 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Ai Cập

Dân số Ai Cập hiện tại là 114.484.252 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Nam Phi

Dân số Nam Phi hiện tại là 61.020.221 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Châu Phi

Dân số Châu Phi là 1.460.481.772 người tính đến ngày 1/7/2023, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Ethiopia

Dân số Ethiopia là 126.527.060 người tính đến ngày 1/7/2023, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Nigeria

Dân số Nigeria là 223.804.632 người tính đến ngày 1/7/2023, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.