Dân số New Zealand

Dân số New Zealand hiện tại là 5.249.306 người tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Australia

Dân số Australia hiện tại là 26.569.652 người tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Châu Đại dương

Dân số Châu Đại dương là 45.,575.768 người tính đến ngày 1/7/2023, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.