Dân số Croatia

Dân số Croatia hiện tại là 3.986.627 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Serbia

Dân số Serbia hiện tại là 7.097.028 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Na Uy (Norway)

Dân số Phần Lan hiện tại là 5.549.886 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Moldova

Dân số Moldova hiện tại là 3.329.865 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Slovakia

Dân số Slovakia hiện tại là 5.702.832 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Bulgaria

Dân số Bulgaria hiện tại là 6.618.615 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Belarus

Dân số Belarus hiện tại là 9.455.037 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Hungary

Dân số Hungary hiện tại là 9.994.993 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Séc (Czech)

Dân số Séc (Czech) hiện tại là 10.503.734 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Romania

Dân số Romania hiện tại là 19.618.996 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Phần Lan

Dân số Phần Lan hiện tại là 5.549.886 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Đan Mạch

Dân số Đan Mạch hiện tại là 5.939.695 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.