Dân số Cà Mau

Dân số Cà Mau là 1.207.630 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 35 cả nước.