Dân số Bồ Đào Nha

Dân số Bồ Đào Nha hiện tại là 10.223.349 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.