Dân số Bình Phước

Dân số Bình Phước là 1.034.670 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 41 cả nước.