Dân số Bình Định

Dân số Bình Định là 1.504.290 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 21 cả nước.