Dân số Canada

Dân số Canada hiện tại là 39.107.046 người tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Mỹ (Hoa Kỳ)

Dân số Mỹ là 339.996.563 người tính đến ngày 1/7/2023, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Bắc Mỹ

Dân số Bắc Mỹ là 379.923.415 người tính đến ngày 22/12/2023, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.