Dân số Australia

Dân số Australia hiện tại là 26.569.652 người tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.