Dân số Anh Quốc

Dân số Anh Quốc hiện tại là 67.961.439 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.