Dân số Ai Cập

Dân số Ai Cập hiện tại là 114.484.252 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.