Dân số Afghanistan

Dân số Afghanistan hiện tại là 43.372.950 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.