Dân số Ác-hen-ti-na (Argentina)

Dân số Ác-hen-ti-na hiện tại là 46.057.866 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.